สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

                      

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน จ.พัทลุง

                                                       
   ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน)           

กิจกรรม 5 ส. สำนักงานแรงงาน จ.พัทลุง

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

หลักคุณธรรม 4 ประการ


 

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง