ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง

 

    ข้อมูลทั่วไป  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง 
 บริการประชาชน  
   สถานที่ตั้งศูนย์ฯ

   ประวัติความเป็นมา
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540
  คำข้อมูลข่าวสาร
    คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
 
ข้อมูลมาตรา 7  
 
  ดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 
  มาตรา 7 (1) โครงสร้าง
  มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ
  มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อข้อรับข้อมูล
  มาตรา 7 (4) มติ ครม.
  มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่น    
     

ข้อมูลมาตรา 9 

   
   มาตรา 9 (1) คำวินิจฉัย  มาตรา 9 (2) นโยบาย  

  มาตรา 9 (3) แผนงาน/โครงการ  มาตรา 9 (4) คู่มือ คำสั่งการปฏิบัติงาน

  มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์นอกมาตรา 7
      วรรคสอง

   

  มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน

   

  มาตรา 9 (8) การจัดซื้อจัดจ้าง

   
   
 

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ /โทรสาร 074-614219

โทร.สป.มท. 71751

E-mail : patthalung.mol.go.th / mol_pt@hotmail.com